Baner BIP
Zadania
Czwartek, 13 grudzień 2018 r.

Zadania


 

  • sprawowanie specjalistycznego nadzoru nad działalnością administratorów (wojskowych oddziałów gospodarczych lub równorzędnych) zlokalizowanych na obszarze działania Zarządu, w tym nadzoru nad realizacją konserwacji oraz remontów obiektów, wydatków komunalnych, przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych, zapewnieniem sprawności technicznej wojskowych obiektów budowlanych, awaryjnych dostaw energii i wody;
  • realizacja zadań wynikających z posiadania prawa trwałego zarządu nad nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wykorzystywanymi na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz użytkowanymi przez te jednostki na podstawie innych tytułów prawnych;
  • planowanie oraz realizacja inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości, w ramach centralnych planów rzeczowych (CPR);
  • nieodpłatne pełnienie funkcji inwestora zastępczego na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, na rzecz innych, niż wojskowe jednostki budżetowe, podmiotów (jednostek) w resorcie obrony narodowej zaliczonych do sektora finansów publicznych, nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz na rzecz Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  • określanie kierunków działań w zakresie technicznego utrzymania obiektów wraz z infrastrukturą, ochrony środowiska i zabezpieczenia mediów oraz usług komunalnych;
  • opracowywanie zbiorczych (za terytorialny obszar działania) planów gospodarki komunalnej, podejmowanie systemowych działań racjonalizujących koszty utrzymania nieruchomości wojskowych oraz nakłady na media komunalne;
  • kształtowanie właściwych i zgodnych z obowiązującymi normami warunków zakwaterowania wojsk;
  • zaopatrywanie, remontowanie i gospodarowanie ruchomymi składnikami majątkowymi (sprzęt techniczny, komunalny i budowlany, pożarniczy i środki gaśnicze, kwaterunkowy, materiały budowlane i urządzenia), niezbędnymi do wyposażenia i technicznego utrzymania nieruchomości wojskowych;
  • planowanie i organizowanie działalności w obszarze ochrony środowiska w zarządzanym zasobie oraz współdziałanie w tym zakresie z organami administracji rządowej i samorządowej;